PARKING TIR przy ulicy Grunwaldzkiej

Przy ulicy Grunwaldzkiej 78A w Bydgoszczy, oprócz składnicy opału prowadzimy także dozorowany parking dla samochodów ciężarowych i TIR. Jest to świetna lokalizacja, ponieważ zajeżdżając na odpoczynek, kierowca ma do dyspozycji sklep LIDL oddalony o ok 100 metrów (wspólny wjazd na sygnalizacji świetlnej), aptekę, mniejsze sklepiki całodobowe lub Centrum Handlowe RONDO.

Dogodne miejsce na kontynuację trasy

Ul. Grunwaldzka to jedna z głównych ulic Bydgoszczy, która łączy kilka kierunków jazdy. Prosta droga w kierunku Koszalina, Gdańska, Poznania, Szczecina czy Warszawy. Kilka kilometrów do krajowej 10 na Toruń i Warszawę, i z drugiej strony Bydgoszczy, wyjazd na Tryszczyn, gdzie trwa budowa trasy S5. Dodatkowo jest usytuowana niedaleko dużych zakładów produkcyjnych np. PESA Bydgoszcz, Unilever Polska S.A., Jutrzenka Colian, Hanplast, Oponeo i wiele innych usytuowanych w Bydgoskim Parku Przemysłowym czy innych częściach miasta. Zapraszamy! ul. Grunwaldzka 78A, Bydgoszcz

Park&Ride - Parkuj i jedź w Bydgoszczy

Cennik opłat za parkowanie

Opłata postojowa za
( ilość dni )
Opłata brutto (PLN)
1 -5 dni20 zł/doba
6 dni100 zł
za każdą rozpoczętą dobę powyżej 6 dni10 zł
Abonament miesięczny 150 zł/miesiąc
Opłata za postój bez zezwolenia90 zł/doba

Zachęcamy do skorzystania z pierwszego w Bydgoszczy parkingu typu „Parkuj i Jedź”. Parking znajduje się na ulicy Zygmunta Augusta, między dworcem kolejowym, a pętlą tramwajową przy ulicy Rycerskiej. Łatwy dojazd z ulicy Kamiennej, sprawia że jest idealnym rozwiązaniem dla tzw. Park&Ride - przyjedź do Bydgoszczy, w rewelacyjnej cenie zaparkuj u nas i jedź dalej pociągiem, tramwajem lub autobusem, niezależnie czy jedziesz do pracy, do galerii handlowych w których nie lubisz parkować itp. Przyjedź do Bydgoszczy samochodem i przesiądź się w komunikację miejską lub kolej. Zapraszamy!

Jak to działa?

  1. Zapytaj o dostępność miejsca postojowego i zrób rezerwację przesyłając maila na factum@factum.net.pl lub wypełniając formularz. Odpiszemy do Ciebie w ciągu jednego dnia roboczego. Możesz zarezerwować miejsce pod numerem telefonu 523440313.
  2. Wpłać wymaganą opłatę, według cennika obok (pod mapą)
  3. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy na wskazanego przez Ciebie maila plakietkę rezerwacyjną, którą należy wydrukować i zostawić za szybą.  Jeśli zdecydujesz się na wpłatę gotówki w biurze, plakietkę otrzymasz od ręki!

Płatność przelewem – dane:

Nr konta:  87 1240 6478 1111 0011 0893 7188 (Bank Pekao SA)

Nazwa:  P.P.U.H. Factum sp. z o.o., Bydgoszcz

Koniecznie z dopiskiem: „Opłata rezerwacyjna (numer rejestracyjny auta)”

Płatność gotówką

w biurze Factum ul. Zygmunta Augusta 5/3

(jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00)

Regulamin Parkingu

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA W BYDGOSZCZY

§ 1
Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany w Bydgoszczy wzdłuż torów kolejowych przy ul. Z. Augusta, dalej zwany Parkingiem.
§2
Parkingiem zarządza P.P.U.H. FACTUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Z. Augusta 5/3 w Bydgoszczy. Spółka w dalszej treści Regulaminu zwana jest Zarządcą.
§ 3
1.Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2.Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i
zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem)
uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.
§ 4
1. Parking jest niestrzeżony, płatny .
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.
§ 5
1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5t.
§ 6
1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz oznaczeń miejsc postojowych na Parkingu.
3. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie we wskazanym przez Zarządcę miejscu parkingowym, przyporządkowanym danemu Użytkownikowi. W razie niezastosowania się do niniejszego punktu Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu.
4. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli.
5. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
6. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do pracowników Zarządcy. W sprawach niejasnych dotyczących zasad korzystania z Parkingu należy kontaktować się z Zarządcą.
7. Na Parkingu zabronione jest:
a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności rzucanie odpadów),
d) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub
tankowanie paliw,
h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
j) poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach,
k) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela Parkingu,
l) przebywanie osób nieupoważnionych,
m) holowanie pojazdów z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym regulaminie,
n) poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów
specjalnych,
o) poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe,
p) poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub
brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe
oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.
§ 7
1. Korzystanie z Parkingu podlega opłacie czynszowej miesięcznej (na miesiąc kalendarzowy) lub dziennej. Wysokość każdej z tych opłat określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłaty określone w załączniku są opłatami brutto i podlegają uiszczeniu:
a) opłaty abonamentowe – najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłaty mają być
uiszczone;
b) opłaty Parkuj i Jedź – przed rozpoczęciem parkowania, najpóźniej w dniu rozpoczęcia parkowania.
2. Cennik oraz Regulamin są dostępne u Zarządcy przy ul. Z. Augusta 5/3 w Bydgoszczy telefonicznie lub mailowo – kontakt jak w paragrafie 9 Regulaminu.
3. Po opłaceniu miejsca postojowego Klient otrzymuje plakietkę, którą należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
4. Z dniem 01-09-2019 Zarządca wprowadza dwie strefy parkowania:
 Strefa I: miejsca postojowe z numerami od 1-48,
 Strefa II: pozostałe miejsca.
Strefy podlegają różnej opłacie, zgodnie z cennikiem, załącznik numer 1.
§ 8
Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu wskazanych w Regulaminie spowoduje naliczenie opłaty w kwocie 30zł na dobę (strefa I) lub 60zł na dobę (strefa II). Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata.
§ 9
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr tel. 52 344 03 13.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM
DATA: ……………………………… PODPIS: ……………………………….

Załącznik nr 1 – Cennik opłat z dnia 01.06.2023
STREFA I – Miejsca postojowe z numerami od 25 do 48
Abonament miesięczny (na miesiąc kalendarzowy) – 150 zł brutto/miesiąc
STREFA II – Miejsca postojowe z numerami od 15 do 25
Parkuj i Jedź
Opłata postojowa za 1 – 5 dni – 20zł/ za każdą dobę (rezerwacje do 5 dni)
Opłata postojowa za 6 dni i powyżej – 100 zł + 10zł/ za każdą kolejną dobę (rezerwacje w kolejnych dniach)
Opłata za postój bez zezwolenia – 90zł/dobę

 

POBIERZ REGULAMIN W PDF