I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Factum sp. z o.o.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku ze:

1. Sprzedażą i zakupem wyrobów węglowych
Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą wyrobów węglowych Polskiej Grupy Górniczej S. A.
dystrybutorem, współpracujemy także z innymi podmiotami zajmującymi się handlem węgla, tj.
Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj, Lausitz Energie Bergbau AG i z innymi producentami lub
dystrybutorami węgla.
2. Świadczeniem usług
Świadczymy usługi transportowe, rozładunku wagonów, obsługę kotłowni, utrzymanie terenów
zielonych, usługi porządkowe i in.
3. Agencja ochrony
Zajmujemy się ochroną mienia i w związku z tym, przetwarzamy dane osobowe w ramach obsługi
klienta i przedsiębiorstwa.
4. Obsługą parkingów strzeżonych i niestrzeżonych
Oferujemy miejsca postojowe w dwóch punktach w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka oraz ul. Zygmunta
Augusta. W związku z tą działalnością przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi
klienta i przedsiębiorstwa.
5. Prowadzeniem przedsiębiorstwa
Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi klienta i przedsiębiorstwa.

III. PODMIOTY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi
współpracujące.

IV. PRZETWARZANE DANE

Imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane
rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem
dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu lub paszportu kierowcy.

V. PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

1. RODO, Art.6. punkt 1. lit. a, zgoda osoby, której dane dotyczą;
2. RODO, Art.6. punkt 1. lit. b, zawarcie i wykonanie umowy (w tym zleceń transportowych,
zamówień towaru, doraźnych zleceń na wykonanie usługi);
3. RODO, Art. 6. Punkt 1 lit. c, wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a. przekazywanie wymaganych danych do odpowiednich urzędów
b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c. rozliczenie danin publicznoprawnych;
d. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
4. RODO, art. 6, punkt 1 lit. f, usprawiedliwiony interes prawny:
a. udokumentowanie realizacji transakcji;
b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c. marketing bezpośredni;
d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f. archiwizacja.

VI. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od
innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

VII. INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
a. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b. podwykonawcom;
c. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc
prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest
konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
a. inne strony transakcji;
b. firmy transportowe;
c. spedytorzy;
d. agencje celne;
e. ubezpieczyciele;
f. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
g. sądy;
h. komornicy;
i. biura informacji gospodarczej;
j. operatorzy pocztowi i kurierzy;
k. banki;
l. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych –
w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po jego zakończeniu, archiwizujemy
dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednio 2, 5 lub 10 lat licząc od końca roku,
w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

X. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na
przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy:
biuro@factum.net.pl lub listownie na adres podany poniżej.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, danych osobowych.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

P.P.U.H. Factum sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw z poza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

XIII. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do
złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli
podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach
określonych w art. 21 RODO.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem
zakresu danych będących przedmiotem żądania oraz danych umożliwiających identyfikację podmiotu
wnoszącego żądanie, na adres email: biuro@factum.net.pl lub listownie na adres podany poniżej.

XIV. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w
Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(UODO), a do czasu jego powołania do GIODO, www.giodo.gov.pl.

XV. KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe: P.P.U.H. Factum sp. z o.o., ul Zygmunta Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: biuro@factum.net.pl
Strona internetowa: www.factum.net.pl
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
KRS: 0000062613 NIP 554-031-59-68, Regon: 090417490, Kapitał zakładowy w całości opłacony: 50
000 PLN

Skrót RODO odnosi się do unijnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych o sygnaturze (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.